Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар "Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийсэн аудитын тайлангуудыг цахим хуудсанд байршууллаа.

2019-04-25 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т, өөрийн санаачилгаар “Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д гүйцэтгэлийн аудитыг хийж аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ-т болон холбогдох байгууллага албан тушаалтнуудад хүргүүлж, төрийн аудитын байгууллагын цахим хуудсанд байршууллаа.

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТЕЗ-ИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭВ.

2019-04-24 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.3, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4 дэх заалтын дагуу Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж дуусган 2019 оны 4-р сарын 19-нд төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгуулан аудитын тайлан, дүгнэлтийг гардуулан өглөө.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Гүйцэтгэлийн аудит”-ын явцын талаар аймгийн удирдлагуудад мэдээлэл хийв.

2019-04-15 Архангай аймаг

2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан “Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-ийн байдалд хийж байгаа гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн асуудлын талаар уулзалт зохион байгуулан мэдээлэл хийж, санал солилцлоо.

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БОЛОН ӨӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХИЙЖ БАЙГАА АУДИТУУДЫН ТАЛААР СУМДЫН УДИРДЛАГА, ХОЛБОГДОХ АЛБАН ТУШААЛТНУУДТАЙ ОНЛАЙН ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2019-03-22 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны аудитын төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, “Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны зарцуулалт", "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сэдэвт гүйцэтгэл болон нийцлийн аудитууд хийж байгаатай холбогдуулан сумдын удирдлагууд болон санхүүгийн албад, нягтлан бодогч нар бусад мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан онлайн уулзалтыг зохион байгууллаа.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 онд хийх аудитын төлөвлөгөөний дагуу аудитын нээлт хийлээ

2019-03-18 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь ҮАГ-ын 2019 онд хийх аудитын төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны зарцуулалт", "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сэдэвт гүйцэтгэл болон нийцлийн аудит мөн өөрийн төлөвлөгөөгөөр хийх “Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт аудитуудын нээлтийг хийж, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг танилцуулж, аудитад баримтлах шалгуур үзүүлэлтийн талаар санал бодлоо солилцлоо.  

АРХАНГАЙ – САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-01-31 Архангай аймаг

Төрийн аудитын тухай хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар аймаг, сумдын төсөв захирагч нарт 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарах асуудлыг танилцуулан 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ.

АРХАНГАЙ – САНАМЖ БИЧИГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2019-01-31 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд Тэргүүлэх аудиторын 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 02/10 тоот албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангуулах улмаар Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудыг авилгаас ангид, хууль дээдлэх шударга ёсыг хангаж ажиллахыг анхааруулах зорилготой санамж бичгийг гарган бүх ажилтнуудад танилцууллаа.