Үр дүнд: 11
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилт - 2019 онАудитын тайланАрхангай аймаг2019
2.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн /2012-2018 он/ 2-р хэсэгАудитын тайланАрхангай аймаг2019
3.Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаас батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнАудитын тайланАрхангай аймаг2019
4.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн /2012-2018 он/ 1-р хэсэгАудитын тайланАрхангай аймаг2019
5."Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх /2015-2018/-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2019
6.Архангай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэлАудитын тайланАрхангай аймаг2019
7.АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланАрхангай аймаг2019
8.АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланАрхангай аймаг2019
9.АРХАНГАЙ АЙМАГТ 2018 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланАрхангай аймаг2019
10.Архангай аймгийн ОНХС-ийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтанд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2019
11.2018 оны "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт"-нд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2019
Үр дүнд: 11