“ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС АУДИТ ХИЙХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА


Төрийн аудитын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т заасныг үндэслэн “Төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх журам”-ыг боловсруулсан бөгөөд төрийн аудитын байгууллагаас хийх санхүүгийн, гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитын зарчим, зохион байгуулалт, аудиторын эрх, үүргийг тодорхойлж, аудит хийх, аудитын үр дүнг тайлагнах, аудитын мөрөөр хяналт тавихтай холбоотой харилцааг тус журмаар зохицуулсан болно. 

Энэхүү журмын төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1, 62.4.3-т заасны дагуу нээлттэй санал авч байна.

Иймд журмын төсөлтэй холбоотой саналаа 2020 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Үндэсний аудитын газарт ирүүлнэ үү.

и-мэйл хаяг: bayarmaakh@audit.gov.mn

Журмын төслийг харах/Татаж авах