АУДИТЫН НЭЭЛТ, ТӨГСГӨЛИЙН УУЛЗАЛТЫГ ОНЛАЙНААР ХИЙЛЭЭ.


Энэ жилийн хувьд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийх нийцлийн аудитын нээлтийг цаг үеийн нөхцөл байдал, Улсын хэмжээнд хорио цээрийн дэглэмтэй байгаа үед Улсын Онцгой комисс, ЭМЯ-ны зөвлөмжийн дагуу нээлт, аудитын төлөвлөгөөг цахимаар бэлтгэн аймаг, сумдын төсөв захирагч, нягтлан бодогч нарт хүргүүлсэн. Нийт 213 албан тушаалтан аудитын цахим төлөвлөгөөтэй танилцсан нь өмнөх аудитуудаас илүү олон хүнийг хамруулсан байна. /Аудитын нээлт, төлөвлөгөөтэй танилцах холбоос: https://youtu.be/M97v6Fi_nHA/