Аймгийн ИТХ-ын захиалгат “Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаас батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүн”-д хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалтыг хийлээ.


Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймгийн ИТХ-ын захиалгат “Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаас батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүн”-д хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт, хэлэлцүүлгийг аймгийн ЗДТГ, БСУГ, ЭМГ-уудын холбогдох мэргэжилтнүүдийг оролцуулан зохион байгуулж, аудитын дүнг аймгийн ИТХ-ын даргад дэлгэрэнгүй танилцуулж, тайлан санал зөвлөмжийг гардуулж өглөө.