Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 онд хийх аудитын төлөвлөгөөний дагуу аудитын нээлт хийлээ


Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь ҮАГ-ын 2019 онд хийх аудитын төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны зарцуулалт", "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сэдэвт гүйцэтгэл болон нийцлийн аудит мөн өөрийн төлөвлөгөөгөөр хийх “Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт аудитуудын нээлтийг хийж, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг танилцуулж, аудитад баримтлах шалгуур үзүүлэлтийн талаар санал бодлоо солилцлоо.  Мөн энэ үеэр ТШЗ-дын санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар танилцуулга хийлээ.

Нээлтэд Тэргүүлэх аудитор Д.Уламбаяр, аудитын менежер Т.Байгалмаа, гүйцэтгэлийн аудитын багийн ахлагч, ахлах аудитор Д.Нэргүйбаатар, аудитор Г.Цог-Эрдэнэ, Нийцлийн аудитын багийн аудитор П.Цэцэгдулам, Санхүүгийн аудитын багийн ахлагч, ахлах аудитор Н.Алтантуяа болон аймгийн ГХБХБГ, ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, Хөгжлийн бодлого, Төлөвлөлтийн хэлтэс, Санхүү, Төрийн сангийн хэлтсийн удирдлагууд болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.