Архангай - Гүйцэтгэлийн аудитын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгууллаа.

2019-11-06 Архангай аймаг

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д гүйцэтгэлийн аудитыг хийж аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ-т 2019.11.01-нд хүргүүллээ. 2019.11.05-ны өдөр аудитын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгуулсан бөгөөд уулзалтад аймгийн ЗДТГ-ын дарга, БСУГ-ын дарга, холбогдох мэргэжилтнүүд, аймгийн төвийн хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нар оролцлоо. Аудитын тайланг аймгийн ЗДТГ-ын дарга, БСУГ-ын даргад, аудитын хураангуй тайланг цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт гардуулан өглөө. Мөн Төрийн аудитын байгууллагын цахим хуудсанд аудитын тайланг бүрэн эхээр нь байршууллаа.

Аймгийн ИТХ-ын захиалгат “Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаас батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүн”-д хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалтыг хийлээ.

2019-10-16 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймгийн ИТХ-ын захиалгат “Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаас батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүн”-д хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт, хэлэлцүүлгийг аймгийн ЗДТГ, БСУГ, ЭМГ-уудын холбогдох мэргэжилтнүүдийг оролцуулан зохион байгуулж, аудитын дүнг аймгийн ИТХ-ын даргад дэлгэрэнгүй танилцуулж, тайлан санал зөвлөмжийг гардуулж өглөө.

ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. 

2019-09-16 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд Тэргүүлэх аудитор Д.Уламбаяр, аудитын менежер Т.Байгалмаа, гүйцэтгэлийн аудитын багийн ахлах аудитор Д.Нэргүйбаатар, аудитор Г.Цог-Эрдэнэ, аудитор П.Энхжаргал, аймгийн ЗДТГ, БСУГ-ын удирдлагууд болон холбогдох мэргэжилтнүүд, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар оролцлоо.

Аймгийн ИТХ-ын захиалгат “Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаас батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдийн үр дүн”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

2019-09-16 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймгийн ИТХ-ын захиалгат “Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаас батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдийн үр дүн”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд аймгийн ИТХ, ЗДТГ, БСУГ, ЭМГ-уудын удирдлагууд болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.

АРХАНГАЙ - НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР, АЙМГИЙН ИТХ, ЗАСАГ ДАРГА БОЛОН ГХБХБГ-Т ТУС ТУС ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-06-14 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх /2015-2018/-д нийцлийн аудит хийлээ. Аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ-ын Нийцлийн аудитын газар, аймгийн ИТХ, Засаг дарга болон ГХБХБГ-т тус тус хүргүүллээ.

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТЕЗ-ИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭВ.

2019-04-24 Архангай аймаг

Архангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.3, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4 дэх заалтын дагуу Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж дуусган 2019 оны 4-р сарын 19-нд төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгуулан аудитын тайлан, дүгнэлтийг гардуулан өглөө.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Гүйцэтгэлийн аудит”-ын явцын талаар аймгийн удирдлагуудад мэдээлэл хийв.

2019-04-15 Архангай аймаг

2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан “Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-ийн байдалд хийж байгаа гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн асуудлын талаар уулзалт зохион байгуулан мэдээлэл хийж, санал солилцлоо.