Үр дүнд: 7
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1."Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх /2015-2018/-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2019
2.Архангай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэлАудитын тайланАрхангай аймаг2019
3.АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланАрхангай аймаг2019
4.АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланАрхангай аймаг2019
5.АРХАНГАЙ АЙМАГТ 2018 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланАрхангай аймаг2019
6.Архангай аймгийн ОНХС-ийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтанд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2019
7.2018 оны "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт"-нд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2019
Үр дүнд: 7